Species

Fusarium fujikuroi

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_fujikuroi Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (5127)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi B14

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex | Fusarium fujikuroi ]

Fusarium_fujikuroi_B14 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex | Fusarium fujikuroi
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (1215603)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi C1995

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_fujikuroi_C1995 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (5127)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi CF-295141

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_fujikuroi_CF_295141 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (5127)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia
Publication:
et. al. Right (2016)
Genome Announc 4, e01164-16. Down

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi E282

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_fujikuroi_E282 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (5127)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi F250

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_fujikuroi_F250 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (5127)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi FGSC 8932

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_fujikuroi_FGSC_8932 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (5127)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia
Publication:

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi FSU48

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_fujikuroi_FSU48 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (5127)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi FUS01

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_fujikuroi_FUS01 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (5127)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi IMI 58289

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex | Fusarium fujikuroi ]

Fusarium_fujikuroi_IMI_58289 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex | Fusarium fujikuroi
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (1279085)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi KSU 3368

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_fujikuroi_KSU_3368 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (5127)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia
Publication:

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi KSU X-10626

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_fujikuroi_KSU_X_10626 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (5127)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia
Publication:

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi MRC2276

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_fujikuroi_MRC2276 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (5127)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi NCIM1100

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_fujikuroi_NCIM1100 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (5127)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium fujikuroi m567

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_fujikuroi_m567 Courtesy of Clemson University
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella fujikuroi
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (5127)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium mangiferae MRC7560

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_mangiferae_MRC7560 Courtesy of Dr. Hemant Sharma
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (192010)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium nygamai CS10214

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_nygamai_CS10214 Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (42673)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium nygamai MRC8546

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_nygamai_MRC8546 Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (42673)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium pininemorale CMW 25243

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_pininemorale_CMW_25243 Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Fusarium sp. DAH-2015d
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (1604332)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium proliferatum ET1

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex | Fusarium proliferatum ]

Fusarium_proliferatum_ET1 Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex | Fusarium proliferatum
Synonym:Fusarium proliferatum var. proliferatum ET1
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (1227346)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium proliferatum Fol3

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_proliferatum_Fol3 Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella intermedia, Fusarium proliferatum var. proliferatum
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (948311)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium proliferatum NRRL62905

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_proliferatum_NRRL62905 Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella intermedia, Fusarium proliferatum var. proliferatum
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (948311)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium temperatum CMWF389

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_temperatum_CMWF389 Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Fusarium sp. JS-2010
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (767483)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Fusarium udum F-02845

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Fusarium_udum_F_02845 Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Synonym:Gibberella indica
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (42665)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Gibberella circinata FSP 34

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex | Fusarium circinatum ]

Gibberella_circinata_FSP_34 Courtesy of T.Schröder
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex | Fusarium circinatum
Anamorph:Fusarium circinata FSP 34
Synonym:Fusarium subglutinans f. sp. pini, Fusarium lateritium f. sp. pini
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (1076874)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Gibberella circinata GL1327

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Gibberella_circinata_GL1327 Courtesy of T.Schröder
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Anamorph:Fusarium circinata FSP 34
Synonym:Fusarium subglutinans f. sp. pini, Fusarium lateritium f. sp. pini
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (48490)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Gibberella circinata KS17

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex ]

Gibberella_circinata_KS17 Courtesy of T.Schröder
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex
Anamorph:Fusarium circinata FSP 34
Synonym:Fusarium subglutinans f. sp. pini, Fusarium lateritium f. sp. pini
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (48490)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


Gibberella moniliformis 7600

[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex | Fusarium verticillioides ]

Gibberella_moniliformis_7600 Picture Source
Taxonomy:Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Pezizomycotina | leotiomyceta | sordariomyceta | Sordariomycetes | Hypocreomycetidae | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium | Fusarium fujikuroi species complex | Fusarium verticillioides
Anamorph:Fusarium verticillioides
Comment:Gibberella moniliformis is primarily a pathogen of maize, but it can also cause disease in other crop species.
Ncbi Go to NCBI Taxonomy (334819)
Eol Encyclopedia of life
Wiki Wikipedia

Genome files Show genomes


diArk 3.0 Content Info

Species:6488
References:170
Projects:9057
gen DNA Projects:5222
EST/cDNA Projects:851
Publications:2417
link to cymobase
link to scipio
link to www.motorprotein.de
MPI for biophysical chemistry

Facebook_grey
Twitter_grey
Googleplus_grey
2 Clicks for more privacy: You have to click the top icon to enable the Facebook Like, the Twitter, or the Google+ button.